Kontakt +421 908 414303, email: bankrot@ebankrot.sk

Profesionálne služby viac ako 22 rokov na Slovensku

Vykonávame likvidácie firiem a spoločností každého druhu až po výmaz z obchodného registra od 995,-€


Ako si poradiť s likvidáciou firmy - spoločnosti

Možností, ako sa zákonne zbaviť firmy, je viacero. Ani samy majitelia spoločností v tejto problematike častokrát nie sú úplne doma a v nutných prípadoch využívajú služieb odborníkov

Spôsob likvidácie firmy záleží od stavu jej dlžôb, či má alebo nemá záväzky voči ďalším subjektom.

Okamžitá likvidácia
Rýchla likvidácia firmy znamená expresne rýchle riešenie v prípade, ak nie je čas čakať a je potrebné urýchlené vymazanie spoločnosti z Obchodného registra. Väčšinou sa tak deje už do niekoľkých dní od podpisu zmluvy so spoločnosťou, ktorá likvidáciu formy vykonáva. Tá vybaví všetky formality týkajúce sa bleskovej likvidácie, ktorá nevyžaduje súhlas správcu dane ani doplnenie akýchkoľvek ďalších dokumentov

Likvidácia so vstupom
Ďalšou formou, ako môže prebehnúť likvidácia s.r.o., je spôsob, ktorý si vyžaduje vstup nového spoločníka do firmy a nový spoločník, respektíve likvidujúca firma, potom odvolá v likvidovanej firme konateľa. Následne dôjde k zmene sídla a obchodného názvu firmy a po týždni od získania súhlasu správcu dane je pre vás všetko vybavené. K vymazaniu spoločnosti z Obchodného registra potom dôjde zhruba do dvoch mesiacov. Táto možnosť je vhodná pre firmy, ktoré nemajú podlžnosti voči žiadnym štátnym inštitúciám alebo daňovému úradu.

Likvidácia zadĺženej spoločnosti
Už v priebehu niekoľkých dní je možno vymazať z Obchodného registra aj firmu bez ohľadu na stav jej podlžností. To, komu a koľko vaša spoločnosť dlhuje, nerozhoduje. Expresný výmaz firmy z obchodného registra je možný. Cena za úkon obyčajne v sebe zahŕňa aj cenu za podanie návrhu na Obchodný register a poplatky za spracovanie dokumentov. Pri jednaní o úkonoch sa nezabudnite informovať ohľadne súhlasu správcu dane a vyjadrenia nezávislého experta. Nechajte si poradiť od odborníkov a svojej firmy sa zbavíte jednoducho.

Pri likvidácii spoločnosti neexistuje právny nástupca (nástupnícka spoločnosť). Počas likvidácie sa z majetku likvidovanej spoločnosti uspokojujú pohľadávky veriteľov. Likvidácia spoločnosti môže prebiehať len v prípade, ak spoločnosť má taký majetok, ktorý stačí na splnenie všetkých jej záväzkov voči veriteľom spoločnosti v plnej výške.

V prípade, ak po skončení likvidácie spoločnosti má ešte majetok, je tento majetok predmetom vysporiadania. Ak by likvidátor zistil, že majetok spoločnosti nestačí na úhradu všetkých záväzkov spoločnosti v plnej výške, je povinný bez zbytočného odkladu podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Zánik obchodnej spoločnosti upravuje Obchodný zákonník. Zákon rozlišuje dve etapy pri zániku spoločnosti. V prvej etape sa spoločnosť zruší niektorým zo spôsobov ustanovených v Obchodnom zákonníku a v druhej etape spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra.
Pojmy zrušenie a zánik spoločnosti je potrebné rozlišovať.
Zrušenie smeruje k ukončeniu existencie spoločnosti.
Zánik spoločnosti je ukončenie jej právnej existencie (výmaz z obchodného registra).


Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Likvidácia je z hľadiska právneho, účtovného či ekonomického zložitý proces aj keď predstavuje prirodzenú súčasť trhovej ekonomiky. Problematika zrušenia spoločnosti likvidáciou je síce legislatívne upravená, avšak nie je zákonom časovo obmedzená a nie je krátkodobá záležitosť. Zrušenie spoločnosti nie je jednoduchý proces, má istú svoju administratívnu i časovú náročnosť v žiadnom prípade však nie je nemožný. S nami ho bez problémov zvládnete, vieme ako zrušiť akúkoľvek spoločnosť nezávisle na jej majetkových pomeroch. Rýchlo, lacno a efektívne likvidujeme rôzne právne formy obchodných spoločností:

Obchodné spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť
Komanditná spoločnosť
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Akciová spoločnosť


Pomôžeme Vám tak, aby ste dosiahli želaný výsledok pri minimálnych nákladoch.

Sme pripravení Vám odpovedať na všetky Vaše otázky


© Https://www.ebankrot.sk 1994-2016 Bankrot®